• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Ассоциации акушеров-гинекологов Украины

  Авторам


  ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

  Шановні колеги!

  Прохання надсилати матеріали в електронному вигляді (окремими файлами).

  Офіційні мови: українська, російська, англійська.

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

  1. Надаються наступні файли (окремо):

  1) Стаття - текстовий формат Microsoft Word for Windows без ручних перенесень (назва файлів дається за прізвищем першого автора, наприклад, Петров_стаття.doc);

  2) відскановане офіційне направлення установи, в якому проведена дана робота (Петров_направлення);

  3) відсканований експертний висновок (Петров_експвисновок – формат pdf або jpg);

  4) відсканована перша сторінка статті з візою наукового керівника, завіреною круглою печаткою (Петров_віза);

  5) відсканована остання сторінка статті з підписами авторів (Петров_підписи);

  6) відомості про авторів - текстовий формат Microsoft Word for Windows (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, поштова адреса для відправки кореспонденції, контактні телефони) - Петров_відомості.doc.

  2. На початку першої сторінки обов'язково вказується УДК, прізвище та ініціали авторів, заклад, кафедра, місто, де виконана робота, повна назва статті.
  3. Оригінальні статті повинні мати такі розділи (шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал основного тексту - 1,5): Орієнтація сторінки книжкова, поля: верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, зліва - 3 см, праворуч - 1,5 см.

  - «Вступ» (у тексті не виділяється);

  - «Мета дослідження» (виділяється в тексті);

  - «Матеріал і методи дослідження» (виділяється в тексті);

  - «Результати дослідження та їх обговорення» (виділяється в тексті);

  - «Висновки» (виділяється в тексті);

  - «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ»

  Назви розділів «Матеріали і методи дослідження», «Результати дослідження та їх обговорення» і «Висновки» виділяються в тексті без лапок, напівжирним шрифтом, великими літерами, окремим рядком, без крапки в кінці.

  Стаття повинна супроводжуватись трьома резюме: українською, російською та англійською мовою з назвою статті, прізвищами авторів та ключовими словами. Обсяг резюме – 0,75-1 сторінка, структура резюме: «Вступ» (у тексті не виділяється); «Матеріал і методи дослідження» (виділяється в тексті); «Результати дослідження та їх обговорення» (виділяється в тексті); «Висновки» (виділяється в тексті); ключові слова – 5-8 слів. Резюме мовою статті наводиться після назви статті – перед вступом, без заголовку, два інших резюме – після списку літератури з назвою статті та прізвищами з ініціалами авторів у перекладі – в кінці статті після літератури із заголовком РЕЗЮМЕ, SUMMARY).

  Приклад:

  УДК 616.24

  ПЕТРОВ П.П., ІВАНОВ І.І. - курсив

  Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра акушерства і гінекології, м. Ужгород

  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В АКУШЕРСТВІ, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА РЕПРОДУКТОЛОГІЇ - напівжирний

  У статті представлено ………………….

  Ключові слова: ………

  На сучасному етапі розвитку медичної науки впровадження інноваційних підходів …………………………………………

  МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – оцінити ефективність ……………..

  МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Обстежено 100 пацієнтів з …..

  ……………………………………………………………………………………….

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1.

  РЕЗЮМЕ

  ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ

  ПЕТРОВ П.П., ИВАНОВ И.И.

  В статье представлены ......................

  Ключевые слова: .........

  SUMMARY

  INNOVATIVE APPROACHES IN OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND REPRODUCTION

  PETROV P.P., IVANOV I.I.

  The article presents ......................

  Key words:


  4. Обсяг статті не повинен перевищувати 10-12 сторінок (огляди, лекції) або 7-8 сторінок (оригінальні дослідження).
  5. Посилання на літературу в тексті даються під номерами в квадратних дужках. Список літератури оригінальних робіт не повинен перевищувати 10 джерел, оглядових статей - 30 джерел, розташованих за алфавітом у відповідності з сучасними вимогами до цитування. Не допустимо нумерувати список літератури вручну – тільки списком засобами.
  6. Кількість ілюстрацій повинна бути мінімальною (не більше трьох), фотографії повинні бути контрастними, малюнки - чіткими, графіки та діаграми виконані на дискеті в графічному редакторі Ехеl безпосередньо в тексті. Підписи до рисунків розташовуються внизу малюнка (наприклад, Рис. 1. Підпис до малюнка).
  7. Правила оформлення таблиць: позначення таблиці та її номера даються в правому верхньому куті, без крапки; назва таблиці - зверху посередині, напівжирним шрифтом, без крапки; таблиці розташовуються прямо в тексті.
  8. Скорочення слів і термінів (за винятком загальноприйнятих назв заходів, фізичних, хімічних і математичних величин) не допускається.
  9. У статтях слід використовувати систему СІ і міжнародні назви фармакологічних препаратів. Торгові назви препаратів наводяться в розділі «Матеріал і методи дослідження» і пишуться з малої (маленької) літери і без лапок.
  10. Стаття приймається до друку після проходження сліпого рецензування і отримання позитивної оцінки рецензента.
  11. Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення надісланих статей, а також їх публікації у вигляді коротких повідомлень і анотацій.
  12. Надсилання до редакції праць, надрукованих в інших виданнях або відісланих в інші редакції, не допускається.
  13. Статті та тези, оформлені без дотримання правил прийматися до друку не будуть. Дані роботи будуть розглядатися як неопубліковані з вини автора, а повернення сплачених внесків здійснюватися не буде!
  14. Рукописи редакція не повертає.

  Матеріали надсилати:

  Електронна адреса: assistant@aagu.com.ua

  Поштова адреса: 04210 м.Київ, пр.Героїв Сталінграда 16, ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»

  Требования для авторов